მიღებული განცხადებების რაოდენობა


მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების რაოდენობა


გენდერული ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები(ქონების რაოდენობა)


კაცი 1441257
ქალი 1064097
ქალის და კაცის თანასაკუთრება 536117

გენდერული ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები(მესაკუთრეების რაოდენობა)


ქალი 1078139
კაცი 1094902
შემდგომ რეგისტრაციებზე მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების რაოდენობა (წარმოშობა/ცვლილება/შეწყვეტა)


იპოთეკა მემკვიდრეობა ნასყიდობა პირველადი რეგისტრაცია ბინა/ერთეულზე სარგებლობა/შეზღუდული სარგებლობა საქორწინო ხელშეკრულება ჩუქება ცვლილება
2016 160133 17645 95665 40414 24034 2 32635 136823
2017 168379 12635 108762 43212 22477 11 34345 118966
2018 181428 14410 132746 44267 23303 2 40519 122816
2019 166381 16365 144212 42707 23365 5 45824 115373
2020 120885 18089 119811 37291 17916 6 37539 85532
2021 163558 25261 159333 48232 28376 19 50593 112341
2022 183776 32088 167962 41440 26480 40 52244 117155
2023 181588 23301 160483 40721 25172 8 46869 131506
2024 51626 6501 44804 13589 8043 3 14053 36073