ცოცხალი სტატისტიკა...ბიზნესი... 15.04.2014... ქვეყანაში 255 ბიზნეს სუბიექტი დარეგისტრირდა: 147 ინდივიდუალური მეწარმე, 95 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, 7 არაკომერციული იურიდიული პირი და 6 კოოპერატივი...                    ცოცხალი სტატისტიკა...უძრავი ქონება... 15.04.2014... ქვეყანაში უძრავი ქონების 2165 ტრანზაქცია დარეგისტრირდა: 397 პირველადი ტრანზაქცია და 1768 მეორადი ტრანზაქცია...                    

ანალიზისა და პროგნოზის სისტემა

ქონების რეგისტრაცია
ბიზნესის რეგისტრაცია
ციფრული რუკები
გაქვთ შეკითხვა?
მიუახლოვეთ კურსორი გრაფიკს                      მიუახლოვეთ კურსორი გრაფიკს


გაუქმება
 
Pro-Service